header

Дейности

 "Електра" ЕООД е регистрирана в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България за строителство от:

i-2013
I-ва група - строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежии съоръжения;
ii
II-ра група - строежи от транспортната инфраструктура;
iii-2013
III-та група - строежи от енергийната инфраструктура;  
 iv-2013
IV-та група - строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда;
 v-2013
V-та група - отделни видове СМР съгласно КИД - 2008, сектор "Строителство"