header

Д Е К Л А Р А Ц И Я  Н А  Р Ъ К О В О Д С Т В О Т О

на "ЕЛЕКТРА" ЕООД БУРГАС

От името на Ръководството, официално обявявам решението в "ЕЛЕКТРА" ЕООД БУРГАС да се разработи, внедри и сертифицира Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и условията на труд, в съответствие с изискванията на стандартите БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2005 и OHSAS 18001:2007.

Мисията на фирма "ЕЛЕКТРА" ЕООД БУРГАС е чрез прилагане на съвременни материали, технологии и поддържане на висока организация и качество на работа, условия на труд и грижа за околната среда, да изгражда удобни и красиви жилищни и административни сгради, отговарящи на съвременните технически, архитектурни и естетически изисквания.

При реализирането на своята мисия, ръководството на фирмата декларира, че ще се ръководи от следните принципи в политиката си на управление на качеството, околната среда и условията на труд:

1.1. Общи принципи на политиката на управление на фирмата

Ръководството на "ЕЛЕКТРА" ЕООД БУРГАС съзнава, че просперитета на фирмата, нейната стабилност и дори съществуването й зависят от нейните кли­енти. Затова поставя в центъра на вниманието на всички сътрудници на фирмата клиента. Ние приемаме клиента като наш партньор и затова всеки наш сътрудник се стреми да удовлетворява изискванията и очакванията на клиентите ни.

За реализирането на този принцип, ние иденти­фи­ци­раме нашите потенциални и настоящи клиенти и не­пре­къс­на­то изучаваме тех­ните сегашни и бъдещи потребности и се стремим към пълното им удовлетворяване, както и строго спазване на законовите и нормативни уредби в страната.

Ръководството на "ЕЛЕКТРА" ЕООД БУРГАС съзнава, че качествени услуги могат да се създават само с добре подготвени и удовлетворени сътрудници. Само удовлетворени съ­труд­ници могат да изпълняват изискванията и очакванията на клиентите. Само удовлетворените сътрудници ще се стремят да запазят работните си места и да осигурят просперитета на фирмата, в която работят. Затова ръководството ще гарантира интересите на своите сътрудници чрез:
Осигуряване на добри, безопасни и здравословни условия на труд.
Възможност за обучение и повишаване на квалификацията.
Адекватно заплащане на труда, съобразно постигнатите резултати.
Стимулиране на инициативността и добрия микроклимат във фирмата.

Същевременно ръководството изисква от всички свои сътрудници да влагат максимум усилия, старание, инициативност и отговорност при из­пъл­не­ние на преките им задължения, с цел осигуряване на високо ка­чест­во на услугите, удовлетворение на изискванията на клиентите и спазване на законовите, нормативните и технически изисквания, ангажираност към опазване на околната среда и спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Ръководството на "ЕЛЕКТРА" ЕООД БУРГАС защитава и ин­­те­ресите на собствениците на фирмата. То се стреми да развива стопанствеността и увеличава печалбите на фирмата. Интересите на собствениците се от­на­сят и до стабилното управление и перспективите за развитие на фирмата. Всеки член от ръководството и всеки съ­труд­ник се за­дължават да изпълняват задачите си така, че да гарантират ка­чеството на работа и удовлетвореността на клиентите. Това означава заемане на по-голям пазарен дял.
Ръководството на "ЕЛЕКТРА" ЕООД БУРГАС се стреми да изгражда със своите доставчици и партньори взаимноизгодни и дълготрайни отношения на сътрудничество и взаимно доверие.
Ръководството на "ЕЛЕКТРА" ЕООД БУРГАС се отнася отговорно към обществените си задължения и опазването на околната среда.

Ръководството на "ЕЛЕКТРА" ЕООД БУРГАС и сътрудниците й се стремят да откриват непрекъснато възможности за подобряването и оптимизирането на дейността на фирмата във всичките й аспекти : качество, околна среда, условия на труд.

Ръководството на "ЕЛЕКТРА" ЕООД БУРГАС се задължава да осигури документиране, внедряване и актуално поддържане на интегрираната система по управление на качеството, околната среда и условията на труд в съответствие с развитието на фирмата и промените в законовата и нормативна база, по дейността й.

1.2. Принципи по управление на околната среда

Съответствие с предмета на дейност и въздействията върху околната среда - Съзнаваме отговорността си и се стремим да осигуряваме в максимална степен точно идентифициране на аспектите на околната среда и възможните рискове, произтичащи от дейността.
Непрекъснато подобряване на дейността по опазване на околната среда и предотвратяване на замърсяването - основна цел на СУОС, която може да бъде постигната чрез непрекъснато наблюдение на протичането на процесите, намаляване на риска от замърсявания, както и ефективно и ефикасно подобряване на резултатността по отношение на УОС.
Спазване на действащото законодателство - фирмата се задължава да прилага действащата законова и нормативна база както и други изисквания по отношение на околната среда.

1.3. Принципи при управление на условията на труд

Съответствие с характера и обхвата на рисковете - Съзнаваме отговорността си и се стремим да осигуряваме в максимална степен здравословни и безопасни условия на труд, чрез адекватно идентифициране на опасностите, както и оценяване и управление на рисковете по отношение на ЗБУТ
Непрекъснато подобряване на ЗБУТ - основна цел на Системата по ЗБУТ, която може да бъде постигната чрез непрекъснато наблюдение на протичането на процесите, намаляване на риска от заболявания, злополуки и произшествия на работното място, както и ефикасно подобряване на резултатността по отношение на ЗБУТ, чрез предприемане на подходящи и ефикасни коригиращи и превантивни действия.
Спазване на действащото законодателство - фирмата се задължава да прилага действащата нормативна база както и други изисквания по отношение на ЗБУТ.

Чрез прилагане на изложените принципи на политиката на фирмено управление, околна среда и здравословни и безопасни условия на труд, ръководството на "ЕЛЕКТРА" ЕООД БУРГАС ще следва следните дългосрочни цели в своето фирмено развитие:

Разработване, внедряване, сертифициране и поддържане на интегрирана система по управление на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд.
Повишаване на качеството на предлаганите продукти и услуги, чрез прилагане на нови материали, технологии и усъвършенстване на организацията на управление.
Повишаване на производителността, чрез поддържане на добра инфраструктура и материална база.
Увеличаване на пазарния дял и удовлетвореността на клиентите на фирмата.
Създаване и непрекъснато усъвършенстване на Програма за управление на ЗБУТ.
Ежегодно намаляване на обема на инцидентите и произшествията.
Непрекъснат контрол по спазване на изискванията на правните и други норми по отношение на строителството, ЗБУТ и опазване на околната среда.
Създаване и провеждане на активна програма за обучение на персонала във връзка със строителството, ЗБУТ и опазване на околната среда.
Намаляване на риска от замърсяване с отпадъци на обектите и прилежащата им среда.
Усъвършенстване методите за събиране, съхранение и транспорт на отпадъците.
Намаляване на количеството на отпадъците и замърсяването чрез прилагане на нови техники и технологии.
Перспективно обновление на транспортната и строителна техника с подобрени екологични показатели.

Представените дългосрочни цели ежегодно се конкретизират и осигуряват чрез прилаганото фирмено планиране, измерване и контрол.

Ръководството на "ЕЛЕКТРА" ЕООД БУРГАС застава твърдо зад тези принципи и цели и гарантира, че ще осигури достъпност на всички заинтересовани страни до тях, ще ги популяризира сред сътрудниците си и обществеността, и ще ги следва при осъществяването на своята дейност.

КАЧЕСТВОТО Е НАШАТА ГАРАНЦИЯ ЗА СИГУРЕН И ТРАЕН ПРОСПЕРИТЕТ !

20.01.2012 г.

Управител: .........................................

(инж. Илко Тодоров)

tuv 9001 bg tuv 14001 bg   tuv 18001 bg